World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD HANOI
Lĩnh vực kinh doanh
Bê tông Phụ gia
hóa học
PCE
Phụ gia giảm nước
Chất AE
Phụ gia
đặc thù
Chất chống xâm mặn ăn mòn (PCI)
Chất chống nứt gãy (PCR)
Phụ gia cho bê tông đúc sẵn và cọc (PHC)
Phụ gia chống rứa trôi
Phụ gia dành cho môi trường khí hậu nóng (PFR3000)
Phụ gia hóa chất cho nhà máy nhiệt điện nguyên tủ
Defoamer
Vữa Phụ gia đặc biệt Loại giảm nứt gãy (BTM3000)
Xi măng Phụ gia
trợ nghiền
Phụ gia trợ nghiền thông thường
Phụ gia trợ nghiền tính năng cao
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm