World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
SLIKROAD VINA
Tên sản phẩm Phạm vi áp dụng Loại Catalogue
ROADCON®-
PEMA - SAE
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
Dòng sản phẩm - PEMAdownload
ROADCON®-
PEMA - SSA
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA - SSA1000
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA - SSA2000
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA – SSA3000
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA – SSA5000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SKE
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA - SKE2000
 • Bê tông thương phẩm, nâng cao
 • chất lượng trong sản xuất bê tông
ROADCON®-
PEMA - SK1000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SK1500
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SK3000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - HR1000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - HR1500
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SPR1000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SPR1500
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SPR3000
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt và cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SR3000S
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt, phát triển nhanh cường độ
 • và yêu cầu cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SR3000F
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt, phát triển nhanh cường độ
 • và yêu cầu cường độ cao
ROADCON®-
PEMA - SR5000F
 • Bê tông yêu cầu chất lượng duy
 • trì tốt, phát triển nhanh cường độ
 • và yêu cầu cường độ cao
Tên sản phẩm Phạm vi áp dụng Loại Catalogue
ROADCON®-
SRGA-VS
 • Phụ gia trợ nghiền sử dụng cho
 • các nhà máy sản xuất xi măng
Phụ gia đặc thùdownload
ROADCON®-
SRGA-VE
 • Phụ gia trợ nghiền sử dụng cho
 • các nhà máy sản xuất xi măng
ROADCON®-
SRGA-VL
 • Phụ gia trợ nghiền sử dụng cho
 • các nhà máy sản xuất xi măng
ROADCON®-
PEMA-PCM2000
 • Sản phẩm cắt nước AE tính năng cao
 • dùng cho cát nghiền, Bê tông tính
 • năng cao cần cắt nước tốt
ROADCON®-
PEMA-SR1000P
 • Sử dụng cho cấu kiện bê tông đúc
 • sẵn, kêt cấu bê tông yêu cầu
 • cường độ phát triển cao và sớm ngày
ROADCON®-
PEMA-SR2000P
 • Sử dụng cho các nhà máy sản xuất
 • bê tông Sử dụng cho cấu kiện bê
 • tông đúc sẵn, kêt cấu bê tông yêu
 • cầu cường độ phát triển cao và sớm ngày
ROADCON®-
PEMA-SR3000P
 • Sử dụng cho các nhà máy sản xuất
 • bê tông cọc ly tâm, cấu kiện bê
 • tông đúc sẵn yêu cầu cường độ
 • cao và phát triển sớm
ROADCON®-
PEMA-SR5000P
 • Sử dụng cho các nhà máy sản xuất
 • bê tông cọc ly tâm, cấu kiện bê
 • tông đúc sẵn yêu cầu cường độ
 • cao và phát triển sớm
ROADCON®-
PEMA-SR6000P
 • Sử dụng cho các nhà máy sản xuất
 • bê tông cọc ly tâm, cấu kiện bê
 • tông đúc sẵn yêu cầu cường độ
 • cao và phát triển sớm
ROADCON®-
PEMA-PR1000
 • Sử dụng cho các nhà máy sản xuất
 • bê tông cọc ly tâm, cấu kiện bê
 • tông đúc sẵn yêu cầu cường độ
 • cao và phát triển sớm
ROADCON®-
PEMA-PCR3000N
 • Sử dụng cho bê tông chống co
 • ngót và giảm nứt gãy
ROADCON®-
PEMA-PCR3000E
 • Sử dụng cho bê tông chống co
 • ngót vầ giảm nứt gãy
ROADCON®-
PEMA-PCR3000
 • Sử dụng cho bê tông chống co
 • ngót vầ giảm nứt gãy
ROADCON®-
PEMA-PFR3000
 • Bê tông dùng trong thời tiết khắc nghiệt
ROADCON®-
LF3000
 • Sử dụng cho bê tông phun
ROADCON®-
PEMA-PCI3000
 • Sử dụng cho bê tông chống ăn
 • mòn xâm thực và kết cấu bê tông
 • biển, cầu, đường hầm, đê chắn song…
ROADCON®-
PEMA-NAWR1000
 • Sử dụng bê tông cho trạm phát điện nguyên tử
ROADCON®-
PEMA-NAHR3000
 • Sử dụng bê tông cho trạm phát điện nguyên tử
ROADCON®- AWA
 • Sử dụng cho bê tông thủy công
ROADCON®- AE
 • Sử dụng cho bê tông yêu cầu hàm lượng khí cao
ROADCON®-
PEMA-WPA52
 • Sử dụng cho bê tông chống thấm
ROADCON®-
PEMA-SPR2000
 • Sử dụng cho bê tông khối lớn
ROADCON®-
PEMA-BTM3000
 • Chất cắt nước tính năng cao
 • loại giảm nứt dùng cho vữa sàn
 • Liên hệ khách hàng
 • Bản tin công ty
 • Văn hóa và nghệ thuật
 • giới thiệu sản phẩm