World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Chất lượng kinh doanh

Theo yêu cầu của hệ thống ISO, SILKROAD đã tạo ra hệ thống bảo hành chất lượng, tiến tới hiện thực hóa đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng.

1. Chúng tôi thực hiện kinh doanh lấy khách hàng làm ưu tiên hàng đầu thông qua việc quản lý thông tin khách hàng riêng biệt như cử đi công tác hỗ trợ kĩ thuật phù hợp với thiết kế, thi công đến quản lý.

2. Bằng việc xây dựng hệ thống bảo hành phù hợp với yêu cầu ISO 9001, vận hành một cách ổn định hệ thống sản xuất, tối thiểu hóa sai lệch, nâng cao chất lượng sản phẩm, chúng tôi đang đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng không chỉ trong(KS) mà còn ở ngoài nước nữa.

3. Chúng tôi đang nỗ lực cải tiến khả năng kĩ thuật thông qua việc tiếp nhận các kĩ thuật sản xuất tiên tiến nhằm tối thiểu hóa sự sai lệc về chất lượng, đào tạo chuyên gia chất lượng từ các chương trình huấn luyện đa dạng.

  • Tối ưu hóa kinh doanh phục vụ khách hàng
  • Xây dựng hệ thống bảo hành chất lượng
  • Cải tiến chất lượng vàkĩ thuật
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm