World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
Thành quả nghiên cứu
Công ty SILKROAD sẵn sàng cạnh tranh trên toàn cầu

dựa trên những chuyên môn hiện có trong nước, với kĩ thuật tân tiến và sức mạnh nghiên cứu phát triển để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

국내
  • Trong nước45bằng
  • Nước ngoài17bằng
Năm Trong nước Nước ngoài
1998 2
2002 1
2005 2
2006 3
2009 3
2010 2
2011 1
2012 4
2013 1 2
2014 2 2
2015 3 1
2016 1 3
2017 4 2
2018 4 1
2019 2
2020 1 2
2021 3
2022 2 1
2023 5 2
Tổng cộng 45 17
정부과제 수행실적
  • Kết quả tham gia19bằng
Năm Đề tài
1994 1
2000 1
2002 1
2004 2
2005 2
2007 1
2008 1
2010 2
2011 1
2013 1
2015 2
2017 1
2018 1
2019 1
2020 1
Tổng cộng 19
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm