World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
PHÁT TRIỂN PHỤ GIA GIẢM NỨT HIỆU SUẤT CAO SỬ DỤNG CHO VỮA SILKROAD C&T|2019/08/20
SILKROAD C&T, s dng ln đu ti khu va Hyusong, Ga Dujeong, Cheonan…Bng sáng chế đu tiên trong nước

Harrington Place, ga Dujeong, Cheonan ca công ty TNHH công nghip nng Hyosung – Công trình s dng ph gia chng nt cho va “BTM3000” ca SILKROAD C&T

BTM3000 là ph gia cho va chng ăn mòn được trn bng xe ti không có thiết b silo (nh trên), trong quá trình và kết qu sau khi đ nn bng va s dng ph gia (nh dưới)

 

 

Ph gia đã được phát trin đ gii quyết các vn đ v cường đ thp và nt thường xuyên, mt nhược đim ca va chng ăn mòn (va đ nn/sàn).

 

SILKROAD C&T, công ty chuyên v ph gia đã cho ra đi sn phm ph gia hiu sut cao dành cho va chng ăn mòn có tên là “BTM3000”.

 

Va chng ăn mòn bao gm hn hp xi măng, ct liu mn và các cht ph gia khác như PNS ri trn vi nước sau đó tin hành thi công., được gi là “Remital”. Do d thc hin nên nó đã tr nên ph biến ti các công trình trong thi gian gn đây, tuy nhiên nhược đim ca Remital là cn mt lượng nước ln, các thiết b chc nước, thiết bj bơm và silo cn thiết đ có th tiến hành đ.Do tc đ x không n đnh ca silo mà cht lượng khi đ có th b suy gim.

Ưu đim ca BTM3000 là có th đ ngay lp tc ch bng thiết b bơm. SILKROAF C&T gii thích rng hiu sut ca va chng ăn mòn phi đt được mc cường đ tiêu chun 21 MPa, khi đó không ch n đnh, mà còn có hiu sut gim vết nt tuyt vi. 

 

Kết qu ca vic thc hin các thí nghim trong nhà và Mouk-up (mô hình) ca SILKROAD C&T không ch cho  cường đ tt mà còn có tác dng gim đáng k các nhược đim như vết nt, và hin đang trong quá trình xin cp bng sáng chế. Vi sn phm mi được dành cho va này, các công ty có th s dng đ sn xut va theo t l 1:3. 

 

Tính năng vượt tri cũng đã được th hin trong các công trình căn hiij. Vào ngày 12, nó đã được áp dng thành công cho công trình “Hyosung Harrington Place” ti ga Dujeong, Cheonan và được đánh giá là đã gii quyết các vn đ liên quan đến vic vn chuyn, không gian thi công và các vn đ v nước trong va hin có.

 

Phía công ty công nghip nng Hyosung cho biết: “ph gia dành cho va ca SILKROAD C&T có tính năng pha trn tuyt vi, do đó có th d dàng pha trn và kim soát d dàng cht lượng và đ tr quá trình do nước cũng gim, nước thi ra cũng có kh năng tái chế đ tái s dng”. 

 

List
send mail