World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Công ty SILKROAD C&T, được ngân hàng công nghiệp lựa chọn là doanh nghiệp KDB Global Star SILKROAD C&T|2012/07/31


 

Tháng 7/2012 SILKROAD đã được lựa chọn doanh nghiệp KDB Global Star. Trên thế giới KDB Global Star những doanh nghiệp vừa nhỏ sự phát triển đầy hứa hẹn với công nghệ thuật cao. Những doanh nghiệp vừa nhỏ được hỗ trợ tài chính, thông qua các chế độ, chương trình đào tạo toàn cầu từ năm 2006. Công ty SILKROAD đã được nền móng để trở thành một công ty toàn cầu.

List
send mail