World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Giải thưởng xuất khẩu 10 triệu đô la mỹ SILKROAD C&T|2008/12/01

Công ty SILKROAD HANOI là công ty con ca công ty SILKROAD C&T Hàn Quc, 30/11/2008 ngày thương mi hàng năm ln th 45 s kin này được tài tr bi B Thương mi Công nghip và Năng lượng và Hip hi Thương mi quc tế Hàn Quc đã trao gii thưởng 10 triu đô la m.

 

 

List
send mail