World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Giải thưởng tháp xuất khẩu 20 triệu đô la mỹ SILKROAD C&T|2011/12/13

  S kin Ngày thương mi được t chc ln th 48 ngày 12/12/2011, công ty SILKROAD C&T được Hip hi Thương mi quc tế Hàn Quc và B Kinh tế Tri thc tài tr và trao gii thưởng tháp xut khu 20 triu đô la m.

  Sau gii thưởng này công ty SILKROAD d kiến s c gng đ đt gii thưởng 30 triu đô la m vào năm 2012. 

List
send mail