World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Đào tạo tu nghiệp sinh Việt Nam SILKROAD HANOI|2012/02/27

  Công ty SILKROAD HANOI đã tiến hành gi tu nghip sinh đi đào to, đi tượng là nhân viên hin ti đang làm vic ti công ty, thi gian tu nghip 3 tháng, t tháng 2 đến tháng 5 năm 2012. Bên cnh vic đào to công vic và kĩ thut h còn có thi gian liên kết vi vi nhân viên người Hàn Quc đó là cơ hi đ cùng nhau chia s văn hóa.

List
send mail