World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Lễ tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh Việt Nam SILKROAD HANOI|2016/01/18  Ngày 15 tháng 1 năm 2016 ti tng công ty SILKROAD đã làm l tt nghip cho nghiên cu sinh Vit Nam.

  Hai nhân viên thuc chi nhánh Hà Ni tt nghip trong ngày này là NGUYEN VAN LONG và NGO VAN THINH đã hoàn thành chương trình đào to chuyên gia ph gia bê tông ti phòng nghiên cu kĩ thut t ngày 26 tháng 10 năm 2015 đến 20 tháng 1 năm 2016. Thông qua đt nghiên cu này, c hai đã hc v vic đm bo cht lượng, phát trin ng dng bên cnh đó đây cũng là thi gian xây dng tình cm khăng khít vi nhân viên tng công ty.

 ​ 

List
send mail