World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI trở thành hội viên hiệp hội bê tông Việt Nam SILKROAD HANOI|2016/04/18   SILKROAD HANOI đã nhn được giy chng nhn chính thc tr thành thành viên ca hip hi bê tông Vit Nam ngày 14 tháng 4 năm 2016.

   Cùng vi vic này SILKROAD HANOI có th d dàng nm bt được thêm nhiu thông tin và chính sách th trường thay đi liên tc, đng thi có th nâng cao tính cnh tranh ca công ty qua vic t chc trin lãm và hi tho tìm hiu khách hàng.

   Mt khác, SILKROAD đang áp dng đúng hướng và theo nhu cu sn phm ca th trường và đang n lc không ngng đ nâng cao đ hài lòng khách hàng.

 ​ 

List
send mail