World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD tham dự ACF 2016 lần thứ 7 SILKROAD HANOI|2016/11/07

  

   T ngày 30/10-2/11/2016, SILKROAD đã tham gia ACF ln th 7 được t chc (Asian Concrete Federation) ti khách sn JW Marriott Hà Ni. Vi ch đ “Xi măng có kh năng duy trì trong hin ti và tương lai”, hi khoa hc ln này được đăng cai bi hip hi xi măng Châu Á và hip hi xi măng Vit Nam và tài tr bi b xây dng Vit Nam, RILEM (liên hp th nghim cu trúc vt liu và cơ quan nghiên cu quc tế), FIB ( liên hp cu to xi măng quc tế), ACI ( hip hi xi măng M), JCI (hip hi xi măng Nht Bn), KCI ( hip hi xi măng Hàn Quc).

   hi khoa hc này, hơn 400 người bao gm các chuyên gia ca 250 cơ quan xi măng trong và ngoài nước, chuyên gia qun lý sn xut xi măng, chuyên gia v cu to bê tông ct thép, chuyên gia v vt tư kiến trúc, chuyên gia thiết kế và thi công… đã tham d, tho lun và phát biu v các ch đ đa dng như nguyên vt liu và cht ph gia, cu to, s rn nt, cách dưỡng bê tông, quan sát, sa cha, gia c, cường đ… Tiến sĩ Kim Jung Sun thuc phòng nghiên cu k thut ca SILKROAD đã phát biu v tính ưu vit ca ph gia PCR3000E có kh năng ti ưu hóa s gim thiu đ co ca bê tông, đã thu hút được s quan tm ca nhiu người có liên quan tham d hi ngh.

   Hi khoa hc ACF đã cung cp cơ hi hng năm nhm đáp ng s phát trin ca các lĩnh vc kinh tế ngày nay và các nhu cu ca xã hi quc tế, các chuyên gia bê tông, quan chc chính ph, đi biu quc hi, giám đc doanh nghip, nhà đu tư, nhà xây dng và nhiu cơ quan có liên quan khác đã tham d cũng như đ qung bá chế phm, k thut, dch v, gii pháp và xây dng quan h hp tác trong các lĩnh vc khoa hc khác nhau. Hơn na, đ tăng cường cu to xi măng, thành phn, k thut… đ bê tông có kh năng duy trì liên tc, không ch cn phát trin nghiên cu mà còn cn c gng cng hu trong k thut chế to cách tân và kết qu, chính sách và quy trình có liên quan ca các chương trình ng dng bê tông… 

List
send mail