World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI, doanh nghiệp hợp tác ưu tú được chọn bởi A&P Group SILKROAD HANOI|2016/11/28  Ngày 25/11/2016 ti khách sn Grand Plaza Hà Ni đã din ra l k nim 20 năm thành lp A&P Group , ti bui l SILKROAD HANOI đã được chn là doanh nghip hp tác ưu tú bi A&P Group.

Khi đu là doanh nghip TNHH Anh Phuong, A&P Group đến nay đã phát trin thành mt trong top 10 doanh nghip hàng đu trong lĩnh vc xi măng. Trong 20 năm va qua đã tham gia vào nhiu công trình quy mô ln như nhà máy nhit đin Mông Dương và Thăng Long, d án Time City, công viên Yên S. SILKROAD HANOI hin ti đang là đi tác hp tác vi A&P Group.

  Trong s kin này, đi din Kim Byung Ki ca SILKROAD HANOI đã phát biu cm nghĩ A&P Group  đã có vai trò ch đng và đóng góp rt nhiu cho ngành công nghip xây dng Vit Nam, đây là vinh hnh ca chúng tôi khi được chn là doanh nghip hp tác ưu tú bi A&P Group. Theo thng kê quc tế, trong s các công ty mi thành lp thì có 25% không th chng đ ni và dn biến mt trong vòng 3 năm, không quá 50% qua ni 5 năm, ch có 30% là có th tr vng liên tc trong 10 năm. Trong xã hi cnh tranh khc lit này, ti nghĩ rng nhng công ty đã duy trì 20 năm trong tương lai có th đi tiếp đến 50, 100 năm và là nhng công ty có giá tr bn vng. Vì vy k nim 20 năm thành lp A&P Group là mt dp mang ý nghĩa đc bit. Tm nhìn ca A&P Group là “Phát trin an toàn, tương lai tươi sáng nht đnh s đem đến nhng lý tưởng mà xã hi chúng ta đang tìm kiếm. Trong tương lai tôi hy vng s được cùng hp tác cho đến khi A&P Group tăng trưởng hơn 30-40 năm na.”

  Trong tương lai hy vng SILKROAD HANOI và A&P Group s tiếp tc song hành cùng tiến ra bin ln.

 ​ 

List
send mail