World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD HANOI, ký kết hiệp ước với Tổng cục du lịch Hàn Quốc SILKROAD HANOI|2016/12/13  Cui năm 2016, SILKROAD HANOI đã ký kết hip ước công vic vi Tng cc du lch Hàn Quc ti Hà Ni.

  Cùng tham gia trong hip ước này có 21 doanh nghip Hàn Quc bao gm SILKROAD HANOI, Xây dng Daewoo, Lotte Group (Lotte Cinema, Trung tâm mua sm Lotte…), Synopex, Ngân hàng Shinhan Vit Nam, , CJ E&M, Trung tâm AT Hà Ni, Ottogi, Korean Air, Jeju Air… Nhng doanh nghip này t chc s kin xúc tiến bán hàng đc bit dành cho du khách Vit Nam đến thăm Hàn Quc trong năm 2017 cũng như có kế hoch thc hin nhng hình thái marketing chung đa dng như event tng quà, chuyến tham quan tìm hiu văn hóa Hàn Quc dành cho khách hàng thân thiết ca mi doanh nghip.

  Tng cc du lch Hàn Quc cùng tham gia marketing vi doanh nghip, đã quyết đnh ký kết hip ước vi Vit Nam Airline và công ty du lch s 1 Vit Nam VIETRAVEL cùng hp lc trong phát trin các thương hiu, tham quan, giao lưu, phát trin, sn phm tham quan mi, t chc các chuyến bay riêng… Theo ghi nhn s lượng khách Vit Nam thăm Hàn Quc trong 3 năm gn đây đt trung bình tăng trưởng hàng năm cao hơn 15.3%, vì người dân đang cho thy s quan tâm cao đi vi du lch Hàn Quc.

  SILKROAD HANOI trong ln hp tác này có kế hoch tích cc phi hp nhm tăng cường mi giao lưu ca Hàn Quc và Vit Nam. 

List
send mail