World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
LỄ TRAO TẶNG HỌC BỔNG “MỘT ƯỚC MƠ” LẦN THỨ 6 SILKROAD HANOI|2017/06/09

 


 

   Trong đêm nhc “Đng Hành” ln th 4 do SILKROAD t chc hi tháng 4 va qua, các doanh nghip và nhà ho tâm đã tài tr mt s tin cho qu hc bng “Mt ước mơ ca trung tâm giao lưu văn hóa Vit – Hàn vi mc đích h tr các hc sinh gương mu Vit Nam, trao cho các em cơ hi vươn lên thc hin ước mơ ca mình.

   Tiếp theo hot đng quyên góp tài tr t Concert Đng Hành, l trao hc bng “Mt ước mơ đã được din ra ti Lotte Cinema, Landmark 72. Ti s kin đi din công ty SILKROAD đã trao li qu khuyến hc này cho trung tâm giao lưu văn hóa Vit – Hàn đ giúp đ 100 em nh t các đa phương vùng sâu vùng xa.

   Bui l trao hc bng được bt đu trang trng vi màn biu din chúc mng ca câu lc b t thin thuc Trung tâm giao lưu văn hóa Vit – Hàn. Tiếp sau đó, đi din Trung tâm giao lưu văn hóa Vit – Hàn – ông Shim Sang Jun đã đc din văn khai mc và v nhng bước phát trin ca qu hc bng “Mt ước mơ. Tham tán viên đi s quán Hàn Quc ti Vit Nam – Kim Hye Jin và ngài cu đi s Vit Nam ti Hàn Quc, phó ch tch hin hi Vit – Hàn ông Phm Tiến Văn cũng tham d bui l và đc din văn chúc mng. Sau bài din văn, các v quan khách cùng Ông Sohn Byung Ho, đi din pháp nhân ca SILKROAD đã lên trao tng các phn hc bng khuyến hc cho các em hc sinh tiêu biu. Sau nhng phút đu căng thng, các em hc sinh đu rt vui khi nhn được s quan tâm khích l kp thi cho nhng n lc trong hc tp và rèn luyn đo đc.

   L trao hc bng kết thúc, các em hc sinh đã có mt k nim không th quên được là ghé thăm đài quan sát ca Lotte Tower đ nhìn ngm toàn cnh ca thành ph Hà Ni t trên cao. Tm gác li nhng khó khăn, vt v trong cuc sng, nhng phút giây thư giãn đưa các em tr v vi tui thơ hn nhiên trong sáng đng thi cũng đánh thc trong các em khao khát v tm nhìn và mơ ước rng bay cao vào tương lai.

   Vi triết lý kinh doanh “Phát trin doanh nghip, quc gia hay xã hi thông qua s phát trin ca tng cá nhân, qua đó góp phn vào s phát trin ca văn hóa nhân loi” SILKROAD không ngng đy mnh các hot đng cng đng. T nhng Concert “Đng hành” đu tiên đ giúp đ các thanh thiếu niên Tae An – nhng em nh đã chu nhiu thit thòi trong s c tràn du Tae An năm 2007 đến nay đã là ln th 6 chương trình được t chc ti Vit Nam, xóa nhòa khong cách đa lý đ mang s quan tâm s chia và tm lòng người dân Hàn Quc đến vi Vit Nam. Trong tương lai SILKROAD s không ngng phát huy tôn ch hướng ti con người đ thc hin nhng hot đng ý nghĩa hơn na. 

List
send mail