World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Phát hành tạp chí SILKROAD HANOI mùa hè vol.4 2017 SILKROAD HANOI|2017/07/03

 

 

 

n phm tp chí SILKROAD HANOI s 4 đã được phát hành vào tháng 6 va qua.

 s tp chí ln này, vi ch đ “Xây dng mng lưới đường st đô th ti Vit Nam”, đ cp đến các ni dung gii thiu v tình hình cũng như kế hoch xây dng các tuyến đường st đô th  Vit Nam. Thêm vào đó trong cun tp chí cũng gm các bài viết v nhng hot đng ca công ty trong thi gian qua như s kin t chc concert Đng Hành ln th 6 nhân dp k nim 25 năm thiết lp quan h ngoi giao Vit-Hàn, vi s tham gia ca nhóm nhc SNSD, Lee Teuk Superjunior, NCT 127 ..v.v. nhm mc đích tài tr cho các em hc sinh xut sc ti Vit Nam, bài phng vn tuyn th billards Trn Quyết Chiến do SILKROAD tài tr s nghip…

Ngoài ra quý đc gi cũng có th nm được thông tin qua các bài viết v phòng nghiên cu R&D cũng như v sn phm ph gia AE gim nước tính năng cao ROADCON®-PCR3000.

 

 ​

 

List
send mail