World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Hàn, SILKROAD hỗ trợ KBS sản xuất phim tài liệu kỳ này SILKROAD C&T|2017/07/17  Năm 2017 đánh du k nim 25 năm thiết lp mi quan h ngoi giao Vit Nam – Hàn Quc. Trong thi gian qua hai nước đã có rt nhiu s giao lưu mt thiết trong nhiu lĩnh vc như chính tr, kinh tế, công nghip cũng như văn hóa. Các doanh nghip Hàn Quc được ghi nhn là yếu t tích cc đóng góp vào sc tăng trưởng chung ca kinh tế Vit Nam.

  SILKROAD – mt công ty 100% vn đu tư Hàn Quc có pháp nhân  c hai thành ph ln ca Vit Nam là Hà Ni và TP. H Chí Minh, nhân s kin vô cùng ý nghĩa này đã tài tr sn xut cho b phim tài liu v nhng câu chuyn ca thế h th hai các gia đình đa văn hóa Vit Nam – Hàn Quc. Chương trình Human Documentary Thế h đa văn hóa th 2, Hari Won tr thành ngôi sao” được phát sóng vào th 7 ngày 8/7 trên KBS 1TV đã nhn được rt nhiu s quan tâm ca khán gi.

  Nhân vt chính ca k này là Hari Won, mt người con – thế h th hai ca gia đình đa văn hóa Vit Hàn, hin đang là mt ngh sĩ rt được yêu thích ti Vit Nam. Hari Won có cha là người Vit Nam và m là người Hàn Quc và đang hot đng hết sc sôi ni và thành công trong showbiz Vit vi tư cách là ca sĩ, din viên, MC chương trình gii trí và người mu qung cáo,...

  Hari Won ca ngày hôm nay đã tr thành mt ngôi sao được công chúng yêu thích. Các hot đng ngh thut ca cô đã dn làm vơi bt nhng đnh kiến v thế h “con lai” và t đó Hari Won không ch tr thành mt tm gương sáng cho các bn tr dõi theo và hc tp v ý chí, mà còn đóng vai trò làm cu ni văn hóa gia hai nước Vit – Hàn. B phim tài liu “Thế h đa văn hóa th 2, Hari Won tr thành ngôi sao” mang ý nghĩa k nim 25 năm thiết lp quan h ngoi giao hai nước đã cho chúng ta thy đượước mơ và hy vng ca thế h đa văn hóa Vit – Hàn th 2.

 

SILKROAD LIÊN TC M RNG CÁC HOĐNG CNG ĐNG

  Bên cnh vic tài tr sn xut phim tài liu, SILKROAD còn m rng nhiu hot đng cng đng đa dng vì s phát trin và giao lưu văn hóa gia hai nước. Đc bit trong năm 2017 là năm k nim 25 năm quan h ngoi giao Vit – Hàn, SILKROAD đã thc hin rt nhiu các hot đng bên l khác hướng ti l k nim này.

  Ni bt là Concert Đng Hành ln th 6 vào ngày 1/4 ti Trung tâm hi ngh Quc Gia ti Hà Ni đã thu hút hơn 3500 khán gi hâm m. Chương trình đã tiếp thêm hy vng và ước mơ cho các gia đình đa văn hóa Vit – Hàn và nêu gương các hc sinh Vit Nam tiêu biu. Chương trình được din ra vi s dn dt ca MC Super Junior Lee Teuk, vi s tham gia ca nhóm nhc Hallyu Girls’ Generation và nhóm nhc thn tượng NCT 127.

  Cũng ti Hà Ni, SILKROAD đã t chc “Ngày hi Kimchi truyn thng Hàn Quc” cho các cô dâu sp làm dâu x Hàn, chương trình này là mt mt xích trong d án gia đình đa văn hóa Vit – Hàn hnh phúc. Ca sĩ Hari Won vi tư cách là phiên dch cho s kin cùng vi ngh nhân Kimchi Hàn Quc Lee Ha Yeon – phó hi trưởng hip hi Kimchi Hàn Quc đã hướng dn phương pháp mui kimchi truyn thng ca Hàn Quc cũng như gii thiu nhng tinh hoa ca văn hóa m thc Hàn Quc.

 

 

 

List
send mail