World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Hội thảo du lịch cho toàn bộ nhân viên công ty SILKROAD HANOI năm 2017 SILKROAD HANOI|2017/08/16

  Công ty c phn SILKROAD HANOI đã t chc đi hi th dc th thao và du lch cho toàn b nhân viên công ty ti Đ Sơn, Hi Phòng vào ngày 12 tháng 8 năm 2017.

  Da vào triết lý qun lý ca công ty SILKROAD "Thông qua s phát trin ca bn thân đ đóng góp vào s phát trin ca doanh nghip, quc gia, xã hi, và văn hoá nhân loi", chúng tôi đang n lc rt nhiu trong vic thúc đy ngun nhân lc và phúc li ca nhân viên. Trong s đó, đi hi th dc th thao và du lch mùa hè hàng năm cho toàn b nhân viên công ty SILKROAD là nhng chương trình được ưu tiên. Đó là cơ hi gp g và giao tiếp vi nhau trong mt thi gian dài vì nhng nhân viên có ít cơ hi gp g, được giáo dc khác bit vi nơi làm vic có th cng hiến hơn na cho s phát trin.

 

Nhìn li công ty SILKROAD ca tôi

  Trước tiên ý nim kinh doanh và phương châm, nhân tài và tài năng qun lý ca SILKROAD được ging dy. Da trên ý nim kinh doanh ca SILKROAD chúng ta có th kim tra được h thng giáo dc và phúc li khác nhau cho toàn th nhân viên. Ngoài ra thông qua phương châm ca công ty là cn cù, nhit tình và hp tác các nhân viên ca SILKROAD đã mt ln na tuyên b s tr thành nhng người tài năng, siêng năng trong mi lĩnh vc, mi người làm vic chăm ch đ phát trin bn thân, say mê công vic và duy trì sc kho ca cơ th và tinh thn.

 

Thông qua nhng trn thi đu th thao đp mt

  Kết thúc bui đào to ca công ty bui chiu đã din ra nhng trn thi đu bóng đá. Tng có 3 đi bóng đã tham gia gii đu này (Kinh doanh, TS và Sn xut). Các nhân viên không trc tiếp tham gia thi đu h đã đng bên cnh sân bóng và c vũ rt nhit tình cho đi bóng ca h. Các vn đng viên đã tham gia trn đu vi n lc tt nht cùng vi s c vũ nhit tình. Kết qu là đi TS đã giành hai chiến thng.

  Sau mt cuc thi đu công bng, khuyến khích và khích l ln nhau bt k thng hay thua, các nhân viên đã được thưởng thc mt đêm đp đ bi chương trình GALA Dinner do công ty chun b. Mi người đã tươi cười vui v cùng nhau nhn gii thưởng trong sut s kin thông qua nhng trò chơi.

 

Nhìn li tôi thông qua s thư giãn

  Ngày th hai toàn b nhân viên công ty SILKROAD đã ghé thăm công viên Đ Sơn bên cnh khách sn. Toàn b nhân viên, nhng người đã bn rn trong công vic hàng ngày ca h, tp hp li đ tn hưởng cnh quan đp và tn hưởng thi gian rnh ri. Mi người đã không quên cam kết s làm tt nht cho phn còn li ca năm và khuyến khích các đng nghip làm vic chăm ch trong các v trí tương ng ca h.

  Thông qua s kin hi tho và du lch này toàn th nhân viên công ty SILKROAD đã được tn hưởng thi gian ngh ngơi vui v. Trong tương lai công ty SILKROAD HANOI mong mun t chc nhng chương trình hi tho du lch mùa hè phong phú hơn na. 

 ​ 

List
send mail