World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Phát hành tạp chí SILKROAD HANOI số mùa đông vol.5 2017 SILKROAD HANOI|2018/01/02


n phm tp chí SILKROAD HANOI mùa đông vol.5 được phát hành vào tháng 12 va qua.

S tp chí ln này ly ch đ “Nhà máy đin, năng lượng cho cuc sng”, SILKROAD mun gii thiu đến quý đc gi v tình trng cũng như kế hoch xây dng các nhà máy phát đin Vit Nam cũng như gii thiu v 10 nhà máy phát đin ln nht thế gii. Cũng vi ch đ này, công ty cũng gii thiu sn phm ph gia ROADCON®-PEMA-RAWR1000 / RAHR3000 chuyên dùng cho các nhà máy phát đin. Đng thi trong tp chí cũng gm bài viết gii thiu v vic thành lp SILKROAD VINA ti H Chí Minh vào tháng 7 va qua. Ngoài ra còn có cp nht thông tin v giao din website mi, SILKROAD h tr sn xut phim tài liu nhân dp k nim 25 năm thiết lp quan h ngoi giao Vit-Hàn, l trao hc bng “Mt gic mơ được thc hin vi s tin tài tr t concert Đng Hành.

Ngoài ra, tp chí ln này còn cha rt nhiu ni dung gii trí thú v như bài phng vn ca sĩ Miu Lê n chính trong phim “Em là bà ni ca anh” được làm li t b phim “Miss Granny” vô cùng ni tiếng ti Hàn Quc, bài viết v môn th thao vua vô cùng được yêu thích ti Vit Nam.

 

 

List
send mail