World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập SILKROAD HANOI JSC SILKROAD HANOI|2017/12/13

 


Vào ngày 12 tháng 12 va qua, SILKROAD HANOI đã t chc l k nim 10 năm thành lp ti Hi Dương. Vi mc đích tiến vào th trường Đông Nam Á, năm 2017 SILKROAD đã thành lp pháp nhân nước ngoài đu tiên ti Vit Nam chuyên v cung cp nguyên liu xây dng và tp trung mnh vào k thut. Trong sut 10 năm va qua, SILKROAD HANOI đã góp mt trong nhiu d án ln như Lotte Center, Khách sn JW Mariott, Kaengnam Lanmark 72, nhà máy nhit đin Mông Dương… và đến thi đim hin ti SILKROAD HANOI vô cùng t hào vươn lên đng đu th trường phía Bc Vit Nam. Thêm vào đó SILKROAD HANOI còn tp trung thc hin nhiu hot đng đóng góp cho xã hi như t chc Concert Đng Hành, tài tr cho các đoàn tình nguyn… đ giúp đ các em hc sinh xut sc, các gia đình đa văn hóa Hàn – Vit bi thế năm 2012 SILKROAD HANOI vô cùng vinh d được đi s quán Hàn Quc ti Vit Nam trao gii doanh nghip CSR xut sc.

L k nim ln này được t chc nhm tôn vinh tt c thành viên ca công ty – nhng người đã đ bao m hôi cng hiến cho s phát trin chung ca công ty và gia đình ca h - nhng người đã luôn bên khích l đng viên h. S kin được bt đu bng phn gii thiu nhng du n phát trin ca SILKROAD HANOI và tiếp đó là phn phát biu v kế hoch năm 2018. Trong s kin cũng gm nhng chương trình đa dng thú v khác như trao gii cho nhân viên làm vic lâu năm, biu din văn ngh, bc thăm trúng thưởng…. SILKROAD HANOI cũng mong rng qua s kin ln này, các cán b nhân viên trong công ty s đng viên ln nhau, cùng nhau có ý chí kiên cường đ làm nên s phát trin cho công ty. Trong thi gian sp ti SILKROAD HANOI cũng s luôn c gng đ phát trin th trường xây dng Vit Nam cũng như đóng góp vào s phát trin xã hi.

 

List
send mail