World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD T&D tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2018 SILKROAD T&D|2018/05/21

 


T
ngày 1~4 tháng 5 va qua SILKROAD C&T đã tham gia “Trin lãm thc phm quc tế Seoul 2018”.

Ti trin lãm, SILKROAD T&D đã gii thiu sn phm ROADPOXY và sn phm UCRETE ca BASF. Đc bit vt liu UCRETE là loi vt liu không ch đáp ng được nhng yêu cu nghiêm ngt v an toàn v sinh mà còn có kh năng chng tĩnh đin, chu lnh, chu nhit tuyt vi. Chính bi tính năng ưu vit này sn phm đã nhn được rt nhiu s quan tâm trong bui trin lãm.

Thêm vào đó sn phm này ca SILKROAD cũng có th kết hp s dng vi ng nước ca công ty chuyên v ng cp thoát nước Blucher ca Đan Mch - doanh nghip đu tiên được chng nhn HACCP, s kết hp này là phương pháp hiu qu đ gim thiu nhng lo lng v v sinh môi trường.

Trin lãm công nghip thc phm quc tế là trin lãm thc phm ln nht trong nước do KOTRA t chc, đây là s kin góp phn xây dng mng lưới kết ni trong kinh doanh gia các đơn v liên quan. S kin ln th 36 ln này ghi nhn ti hơn 1.400 doanh nghip tham gia.

 

 

List
send mail