World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
SILKROAD phát hành tạp chí mùa đông Vol.7 2018 SILKROAD HANOI|2019/01/02

 

Tháng 12 va qua pháp nhân SILKROAD ti Vit Nam đã phát hành tp chí ni b Vol.7.

 

 

 

S tp chí ln này có ch đ “Lch s ngành công nghip cu đường ti Vit Nam”. Vi ch đ này, tp chí cha đng các bài viết tiêu biu v ch đ như tình hình ngành xây dng cu ti Vit Nam, Top 10 cây cu đc bit nht thế gii. Kết ni vi ch đ này, ti chuyên mc sn phm, tp chí đã gii thiu sn phm ph gia tr nghin ROADCON®-SRGA. Đặc bit, còn có các tin tc thú v v gii trí như cơ th Trn Quyết Chiến xut sc giành chc vô đch gii Billiards 3 băng LG U , tin tc v vic SILKROAD thành lâp đi Billiards vào tháng 6 va qua.v.v.

 

 

 

 

Ngoài ra tp chí còn cha đng nhiu bài viết v các ch đ đa dng như bài phng vn hai anh em Quc Cơ Quc Nghip nhng người hùng va lp k lc ti Britain’s Got Talent, gii thiu v đt nước Mexico - nơi được coi như bo tàng kiến trúc nhân loi vi hai thành ph Teotihuacan & Chichen Itza.

 

List
send mail