World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Đào tạo tu nghiệp sinh Việt Nam SILKROAD HANOI|2011/05/31

  Công ty m SILKROAD C&T Hàn Quc, nhà máy Pyeongtaek đã tiến hành d đnh đào to tu nghip tháng 2 và tháng 9 năm 2011, mi ln 3 tháng, đi tượng được đào to là nhân viên hin ti đang làm vic ti công ty SILKROAD HANOI.

  Bên cnh đó cũng là cơ hi  đ hiu hơn v văn hóa Hàn Quc và có thi gian đ giao lưu mt cách t nhiên vi nhân viên SILKROAD người Hàn Quc v công vic và kĩ thut. 

 

List
send mail