World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Giải thưởng công nghệ sáng tạo xuất sắc nhất 2014 SILKROAD C&T|2014/11/27

  Vào ti 26 tháng 11 năm 2014 ti s kin “đêm ca nhà công ngh sáng to 2014” din ra khách sn Imperial Palace Gangnam Seoul, SILKROAD vinh d được nhn gii xut sc “gii thưởng sáng to công ngh năm 2014. Gii thưởng công ngh sáng to được t chc bi tng cc các doanh nghip va và nh thuc B Thương mi, Công nghip và Năng lượng và do Money Today làm ch qun, gii thưởng đánh giá trên các mt hiu qu tác đng kinh tế và kĩ thut xut sc, chn ra doanh nghip va và nh ưu tú mà tiên phong th trường quc tế và trong nước  thông qua R&D  sáng to đnh hướng th trường.

   Mt khác, qua s kin ‘đêm ca nhà công ngh sáng to 2014’ mi CEO các doanh nghip va và nh ch yếu trong nước đang tham gia vào d án R&D quc gia đ giành thi gian gii thiu xu hướng kĩ thut mi và khuynh hướng R&D toàn cu.

 ​ 

List
send mail