World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Lễ tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh Việt Nam SILKROAD HANOI|2015/01/12  Va qua ngày 9 tháng 1 năm 2015, ti phòng hi ngh ca tng công ty SILKROAD C&T đã t chc l tt nghip cho nghiên cu sinh Vit Nam.

  2 nghiên cu sinh Vit Nam tt nghip ln này là NGUYEN HUU TRINH và TRINH VAN THINH đã hoàn thành khoá đào to chuyên gia cht ph gia bê tông ti phòng nghiên cu kĩ thut SILKROAD C&T trong thi gian 3 tháng t ngày 13 tháng 10 năm 2014 đến ngày 9 tháng 1 năm 2015.

 ​ 

List
send mail