World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Lễ tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh Việt Nam SILKROAD HANOI|2015/08/24 

  Va qua ngày 19 tháng 8, ti phòng hi tho ca tng công ty đã tiến hành l tt nghip cho nghiên cu sinh. Nhân viên ti chi nhánh Hà Nôi gm NGUYEN MINH TUYEN và NGUYEN VAN NAM tt nghip vào ln này đã hoàn thành chương trình đào to chuyên gia ph gia bê tông ti phòng nghiên cu kĩ thut t ngày 29 tháng 5 đến 21 tháng 8 năm 2015.

  Đng thi SILKROAD đang thc hin đào to kĩ thut và vic h tr cho nhân viên Vit Nam tng công ty phía Hàn Quc. Thông qua thi gian làm vic cùng nhân viên người Hàn, h chia s văn hoá vi nhau và mong rng đây chính là lúc to nên tình cm gn bó khăng khít hơn gia mi người.

 ​ 

List
send mail