World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Thực hiện Workshop và đại hội năm 2016 cùng các nhân viên SILKROAD HANOI SILKROAD HANOI|2016/08/17  Workshop và đi hi năm 2016 cùng các nhân viên pháp nhân Hà Ni được t chc đo Cát Bà, tnh Hi Phòng vào ngày th by 13/8.

  Vào ngày đu tiên đã t chc giáo dc văn hóa công ty. Cùng ôn li khái nim, phương châm kinh doanh ca SILKROAD, có th cm nhn được tinh thn SILKROAD bng trái tim. Tiếp theo đoàn đã có thi gian kết hp thông qua các hot đng th thao đoàn th.

  Bui ti là hot đng mà tt c nhân viên đu mong ch, Gala Dinner show. Cùng ăn ti trong không gian vui v, khích l ln nhau, to ra bu không khí m áp.

  Ngày hôm sau, đoàn di chuyn đến bãi bin Lan Ha, thưởng thc quan cnh t nhiên ni bt và tn hưởng s t do.

  Các nhân viên SILKROAD HANOI thông qua chuyến workshop này đã khơi dy s khí, quyết tâm cùng làm vic chăm ch trong thi gian còn li ca năm.

 ​ 

List
send mail