World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Khóa huấn luyện nâng cao năng lực cấp trợ lí năm 2018 SILKROAD|2018/07/31

 

 

 

 Khóa hc nâng cao năng lc cp tr lý ca SILKROAD đưc t chc t th 5 ngày 26 tháng 7 đến th 7 ngày 28 tháng 7 ti Trung tâm phát trin ngun nhân lc Lotte Osan, Gyeonggi-do. Trong khóa hc ln này các hc viên đưc nâng cao k năng gii quyết vn đ, xây dng kế hoch, thúc đy văn hóa đng cm, thu hiu trong doanh nghip thông qua các hot đng nhóm, thc hành và hc phương pháp gii quyết thông minh.

 

Bài hc đu tiên v “s thu hiu nhà lãnh đo” thông qua hot đng tương tr ln nhau có th to nên sc mnh tng hp.

 

■ Phán đoán tác đng tương quan qua li (hot đng h tr ln nhau)

 - Tìm kiếm đim cn ci thin (đim cn b sung) và đim mnh ca tương quan qua li.

 

■ Trình t và k thut cơ bn ca tương quan qua li

 - Nm bt loi hình thích hp đ h tr theo tng trường hp

 - Thc hành và hc k năng h tr

 

■ Hiu rõ lãnh đo, to sc mnh tng hp thông qua s hp tác gia các phòng ban

 

■Lp kế hoch hành đng.

 

 Bài ging th 2 giúp hc viên tìm hiu v cách gii quyết và phân tích nguyên nhân ca mt vn đ, sc mnh ca kế hoch mang tính chiến lược trong vic xây dng thành công ca t chc.

 

■ Hiu v kế hoch

 - Hiu v quy trình cũng như khái nim lp kế hoch.

 - Khác bit ca kế hoch tt và kế hoch xu.

 

 ■ Phân tích nguyên nhân và vn đ thông phân tích s vic

 - Hc cách thu thp thông tin

- Phân tích nguyên nhân gc r ca các vn đ ri áp dng các phương pháp phân tích và thc hành khác nhau

 

■ Tìm cách gii quyết

- Hc phương pháp suy lun khái nim đ có th truyn ti rõ ràng ý đ ca ngườlên kế hoch.

- Hc các kĩ năng cn thiết và các phương pháp tư duy đ gii quyết vn đ hiu qu.

 

Bài ging th 3 là bài ging v “nâng cao năng lc gii quyết vn đ bng cách áp dng tư duy mang tính sáng to” nhm giúp hc viên nâng cao năng lc gii quyết vn đ thông qua tư duy mang tính sáng to.

 

Tư duy sáng to cn cho doanh nghip

- Tài năng sáng to ca các doanh nghip toàn cu

- Pháđoán ch s sáng to

Gii quyết vn đ theo cách sáng to

- thu thp và phát trin các ý tưởng theo cách tư duy sáng to.

- Thc hành và hc phương pháp tư duy SCAMPER 

 

→ Substitute [thay thế nhng th cơ bn bng s khác bit]

→ Combine [kết hp A&B]

→ Adapt [th sa đi]

→ Modify, Minify, Magnify [thay đi, rút gn, lan ta]

→ Put to other use [th đưa cái khác vào s dng]

→ Eliminate [th loi b]

→ Reverse, Rearrange [th đo ngược, sp xếp li]

 

 Bài ging th 4 liên quan đến “qun lí hành đng và thiết lp mc tiêu bng cách áp dng phương pháp SMART

 

Thiết lp mc tiêu và tm quan trng ca mc tiêu

Phương pháp thông minh đ thiết lp mc tiêu

 

 Specific [tính c th]/ Measurable [d đoán kh năng]/ Attainable [có th đt được]/ Realistic [tính thc tế]/ Time limited [có quy đnh v thi gian]

 

 Thc hành k thut SMART

Cui cùng là tiết hc v Team Building nhm nâng cao kh năng làm vic nhóm và tri nghim hot đng tp th thông qua gii quyết các nhim v được giao

 

Xây dng nhóm

- Hun luyn tp th,khơi dy năng lc gii quyết vn đ cũng như s sáng to trong tp th.

- Gn kết tình đng nghip cũng như đam mê thông qua s hp tác, phân chia vai trò vi nhau.

 

Chơi bi đá trên băng (Môn th thao tp th)

- Ci thin s phi hp gia các thành viên trong nhóm thông qua môn th thao tp th

- Nâng cao năng lc làm vic cũng như khuyến khích ý thc hoàn thành mc tiêu qua đó hình thành s đoàn kết gia các thành viên trong nhóm.

 

Ngoài ra, khóa hc còn tiến hành đào to các tr lí v chế đ công ty, đo đc kinh doanh, bo an thông tin trên máy tính.

SILKROAD đang tiến hành h tr nhm nâng cao năng lc làm vic ca các cp nhân viên trong công ty thông qua các khóa hun luyn hng năm.Sau khóa hc ca cp nhân viên và tr lí, công ty d đnh s tiến hành khóa hun luyn cho cp trưởng b phn vào tháng 8 ti và cp giám đc- phó giám đc b phn vào tháng 11. 

  

List
send mail