World Class 300 được lựa chọn là 1 trong top 300 dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu bởi Bộ Kiến Thức Kinh Tế Hàn Quốc
  • Liên hệ khách hàng
  • Bản tin công ty
  • Văn hóa và nghệ thuật
  • giới thiệu sản phẩm
Tin tức SILKROAD
Đại hội Billiard carom 3 băng cup SILKROAD lần 1 năm 2018 SILKROAD C&T|2018/07/03 

Ngày 1 tháng 7 va qua, SILKROAD C&T đã t chc thành công :Đi hi Billiards Carom 3 băng cup SILKROAD ln th 1 ti câu lc b Billiards SL Seoul.

Đi hđược tài tr bi SILKROAD và t chc bi liêđoàn Billiard Seoul thu hút 200 cơ th chuyên nghip tham d.

 

Phía giđu nam, tuyn th Lee Hong-Gi ngườđng th 12 bng sếp hng quc gia đã chiến thng tuyn th Kim Jeong Sub vi cách bit (30:29) đ giành ngôi vô đch .Thành viêđi Billiard SILKROAD Cho Muyng Woo giành v trí th ba chung cuc.

 

V phía n tuyn th Kim Min Ah, ngườđang thuc biên chế SILKROAD đã giành chiến thng chung cuc. Tuyn th Kim Min Ah t trước khi thi đu gii Billiard do liêđoàn Seoul t chđã được d đoán là ch nhân ca chc vô đch, đến gii Halim Grand Prix Open cô đt danh hiÁ Quân, vi thành tích đng đ gii SILKROAD ln nàđã giúp cô nm gi v trí s 1 (vi 285 đim) trong bng xếp hng Carom n ca Liêđoàn Billiard Seoul.

 

Bng cách khđu giđu chuyên nghip, SILKROAD có kế hoch t chĐi hi thi đu Billiard gia các doanh nghip xây dng vào tháng 10 ti. Giai đu giúp các tuyn th tr cũng như không chuyên tham d trong mt sân chơi chuyên nghip.

 

 

List
send mail